7/8/2023 | 12:32:58 PM

Thúc đẩy các hoạt động môi trường tại Toyota Nam Định

Thúc đẩy các hoạt động môi trường tại đại lý Toyota Nam Định

Tất cả

    Nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động môi trường tại các đại lý, từ năm 2019, TOYOTA Việt Nam (TMV) đã áp dụng chương trình đánh giá Eco-Dealership. Chương trình gồm 4 phần: Thiết lập hệ thống Quản lý môi trường, giảm thiểu rủi ro môi trường, cải tiến hoạt động môi trường và hoạt động đóng góp xã hội và cộng đồng. TOYOTA Nam Định là đại lý đâu tiên tại Nam Định hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và  Giấy phép môi trường số 2270/GPMT-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định.

    Copyright © 2023 - Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định